fbpx

Politica de confidenţialitate

INTRODUCERE

Această Politică de confidențialitate se aplică site-ului Travel Carpathia www.travelcarpathia.com,  tuturor subdomeniilor asociate, serviciilor online și aplicațiilor mobile, precum și acelor site-uri enumerate în paragraful de mai jos intitulat "Site-uri web suplimentare care fac obiectul Politicii de confidențialitate" (colectiv, "Site-urile"). Prin vizitarea oricăruia dintre Site-uri, acceptați practicile descrise în această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii de aici, vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea Site-urilor.

Prezenta Politică a fost elaborată în conformitate cu legislația românească și a Uniunii Europene, în special în conformitate cu:

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), adoptat de Parlamentul European și de Consiliul European la 27 aprilie 2016;

Orice altă lege locală privind protecția datelor cu caracter personal care se aplică în România.

DEFINIȚII

În sensul prezentei politici, se utilizează următoarele definiții:

 • "Responsabilul cu protecția datelor (DPO)" înseamnă o persoană care este responsabilă de monitorizarea aplicării RGPD și a altor legi aplicabile privind protecția persoanelor fizice implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal și de exercitarea funcțiilor care îi sunt atribuite prin prezenta politică și prin alte legi aplicabile.
 • "Date cu caracter personal" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective;
 • "Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu efectuate prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • "Restricționarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării lor în viitor;
 • "Crearea de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, localizarea sau deplasările persoanei fizice respective;
 • "Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; În sensul prezentei politici, prin operator se înțelege TRAVELCARPATHIA S.R.L. .
 • "Prelucrător" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
 • "Destinatarul" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
 • "Terț" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal;
 • "Consimțământul" persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și neechivocă a persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc;
 • "Încălcarea securității datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod;

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de TRAVELCARPATHIA S.R.L. au următoarele drepturi:

 • "Dreptul de a fi informat" – de a obține de la TRAVELCARPATHIA S.R.L. următoarele informații:
  • numele și datele de contact ale TRAVELCARPATHIA S.R.L., ale reprezentantului acesteia și ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul).
  • scopurile și temeiul legal al prelucrării, interesele legitime ale TRAVELCARPATHIA S.R.L..
  • categoriile de date cu caracter personal obținute
  • destinatarii datelor cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale (dacă este cazul) și trimiterea la mijloacele și garanțiile corespunzătoare;
  • perioadele de păstrare a datelor cu caracter personal și criteriile utilizate pentru a determina această perioadă, cu condiția ca TRAVELCARPATHIA S.R.L. să păstreze și să prelucreze datele cu caracter personal atât timp cât legislația și reglementările impun acest lucru. Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează imediat în cazul în care nu mai există niciun motiv pentru o astfel de prelucrare;
  • sursa datelor cu caracter personal (în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt obținute de la persoana la care se referă).
 • "Dreptul de acces" – de a obține din partea TRAVELCARPATHIA S.R.L. confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate și/sau dreptul de a primi o copie a oricărei înregistrări care conține datele sale cu caracter personal;
 • "Dreptul la rectificare" – de a obține de la TRAVELCARPATHIA S.R.L., fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc, completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • "Dreptul la ștergere" – de a obține din partea TRAVELCARPATHIA S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate (dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate);
 • "Dreptul de a restricționa prelucrarea" în cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată solicită restricționarea utilizării datelor cu caracter personal în loc să le șteargă; datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru prelucrare, dar sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării pentru perioada de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra vieții private a persoanei vizate;
 • "Dreptul la portabilitatea datelor" – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat care este utilizat în prezent și care poate fi citit în mod automat și are dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal unui alt operator fără bariere din partea TRAVELCARPATHIA S.R.L. (în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, iar prelucrarea se face prin mijloace automatizate);
 • "Dreptul de opoziție" în orice moment în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții și datele cu caracter personal prelucrate în scopuri de marketing direct);
 • "Dreptul de a retrage consimțământul" în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ, înainte de retragerea acestuia. Astfel, persoana vizată înțelege și este de acord că, în cazul retragerii, scopul prelucrării datelor cu caracter personal nu poate fi atins;
 • "Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere", Oficiul Comisarului pentru protecția datelor cu caracter personal, în cazul în care persoana vizată decide că drepturile sale sunt încălcate;
 • Dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unei autorități, a unei TRAVELCARPATHIA S.R.L. sau a unei alte persoane împuternicite de către operator;
 • Dreptul la despăgubiri din partea TRAVELCARPATHIA S.R.L. sau a unui alt operator pentru prejudiciul suferit.

CE INFORMAȚII COLECTĂM

Atunci când vizitați site-ul, TRAVELCARPATHIA S.R.L. și furnizorii săi de servicii pot colecta informațiile personale pe care le furnizați, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și informațiile de plată. "Informații personale" sunt informații care vă identifică ca persoană fizică sau care se referă la o persoană identificabilă.

În plus, TRAVELCARPATHIA S.R.L. și furnizorii săi de servicii utilizează o varietate de tehnici pentru a colecta alte informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului, inclusiv, printre altele, adresa IP, tipul de browser, tipul de dispozitiv mobil, conținutul vizitat în timpul vizitei pe site și durata vizitei dvs. pe site. "Alte informații" reprezintă orice informații care nu dezvăluie identitatea dvs. specifică sau care nu se referă direct la o persoană.

Dacă ne trimiteți orice informații personale referitoare la alte persoane către noi sau către furnizorii noștri de servicii în legătură cu site-ul, declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și de a ne permite să folosim informațiile în conformitate cu această politică de confidențialitate.

CUM COLECTĂM INFORMAȚIILE

TRAVELCARPATHIA S.R.L. și furnizorii săi de servicii colectează informațiile personale pe care le furnizați în timp ce utilizați site-ul. De exemplu, TRAVELCARPATHIA S.R.L. colectează informații atunci când completați formulare de pe site, inclusiv, de exemplu, formulare de înscriere la buletinul electronic, formulare de donații, sondaje și alerte privind acțiunile de advocacy. Putem completa informațiile pe care le colectăm de la dvs. cu informații pe care le colectăm de la și despre dvs. din alte surse online și offline, cum ar fi bazele de date publice, platformele de socializare și de la persoanele cu care sunteți prieteni sau cu care aveți legături pe platformele de socializare. De exemplu, dacă alegeți să vă conectați contul de social media la contul dvs. de pe Site, anumite informații personale din contul dvs. de social media vor fi partajate cu noi. Acestea pot include Informații personale care fac parte din profilul dvs. sau din profilurile prietenilor dvs.

Noi și furnizorii noștri de servicii putem colecta Alte informații în diverse moduri, inclusiv:

Utilizăm "cookie-uri" pentru a ne ajuta să monitorizăm traficul și să colectăm informații despre utilizarea site-ului. Cookie-urile sunt bucăți de date plasate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați Site-ul, care ne ajută să vă recunoaștem atunci când reveniți pe Site, permițându-ne, de exemplu, să ne amintim adresa de e-mail și parola pe care le folosiți atunci când vă conectați pe un anumit computer. TRAVELCARPATHIA S.R.L. utilizează informațiile agregate colectate prin cookie-uri pentru a măsura numărul de vizite pe Site, timpul mediu petrecut pe Site, identitatea și numărul de pagini vizualizate și pentru a colecta alte date și informații despre trafic care ne permit să îmbunătățim Site-ul. De asemenea, folosim informațiile în scopuri de securitate, pentru a facilita navigarea, pentru a afișa informațiile mai eficient și pentru a personaliza experiența dumneavoastră în timpul utilizării Site-ului. Cookie-urile ne permit, de asemenea, să selectăm care dintre conținuturile noastre este cel mai probabil să vă placă și să le afișăm în timp ce vă aflați pe Site.

TRAVELCARPATHIA S.R.L. utilizează, de asemenea, o varietate de servicii de analiză și optimizare a aplicațiilor web și mobile ale unor terțe părți pentru a îmbunătăți site-ul și pentru a spori experiența vizitatorilor. De exemplu, Site-ul utilizează servicii de analiză web care pot înregistra clicurile de mouse, mișcările mouse-ului, activitatea de derulare, textul pe care îl introduceți pe Site și alte activități similare. Site-ul nu utilizează aceste servicii pentru a colecta informații de identificare personală care nu sunt furnizate în alt mod de către dvs. la utilizarea Site-ului și nu urmărește obiceiurile dvs. de navigare pe alte site-uri web terțe în numele nostru.

De asemenea, folosim Google Analytics, care utilizează cookie-uri și alte tehnologii similare pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului în mod anonim și raportează tendințele site-ului web, fără a identifica vizitatorii individuali. Puteți afla mai multe despre practicile Google accesând https://www.google.com/policies/privacy/partners/ și puteți renunța la acestea descărcând add-on-ul pentru browser Google Analytics, disponibil la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De asemenea, este posibil să folosim un furnizor de servicii terță parte numit SAS Solutions, care utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a ne ajuta să analizăm modul în care vizitatorii utilizează site-ul și care poate înregistra clicurile de mouse, mișcările mouse-ului, activitatea de derulare, textul pe care îl introduceți pe site și alte activități similare. Site-ul nu utilizează acest serviciu pentru a colecta informații de identificare personală care nu sunt furnizate în alt mod de către dvs. la utilizarea Site-ului.

Este posibil să folosim companii de publicitate terțe pentru a difuza reclame care vă pot interesa atunci când accesați și utilizați Site-ul și alte site-uri web, pe baza informațiilor referitoare la accesul și utilizarea de către dvs. a Site-ului și a altor site-uri web. Pentru a face acest lucru, aceste companii pot plasa sau recunoaște un cookie unic în browserul dvs. (inclusiv prin utilizarea etichetelor pixel). Dacă doriți să obțineți mai multe informații despre această practică și să aflați care sunt opțiunile dumneavoastră în legătură cu aceasta, vă rugăm să vizitați https://optout.networkadvertising.org/ și https://www.aboutads.info/.

Putem utiliza etichete pixel și alte tehnologii similare pentru, printre altele, a urmări acțiunile utilizatorilor site-ului, a măsura succesul campaniilor noastre de marketing și a compila statistici despre utilizarea site-ului și ratele de răspuns.

Este posibil să folosim tehnologia Adobe Flash (inclusiv Flash Local Shared Objects ("Flash LSOs") și  alte tehnologii similare pentru, printre altele, a colecta și stoca informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului. Dacă nu doriți ca LSO-urile Flash să fie stocate pe computerul dvs., puteți ajusta setările playerului Flash pentru a bloca stocarea LSO-urilor Flash folosind instrumentele conținute în panoul de setări de stocare a site-ului. De asemenea, puteți controla LSO-urile Flash accesând panoul Global Storage Settings Panel și urmând instrucțiunile (care pot include instrucțiuni care explică, de exemplu, cum să ștergeți LSO-urile Flash existente (denumite "informații" pe site-ul Macromedia), cum să împiedicați ca LSO-urile Flash să fie plasate pe computerul dumneavoastră fără ca dumneavoastră să fi fost întrebat și (pentru Flash Player 8 și versiunile ulterioare) cum să blocați LSO-urile Flash care nu sunt furnizate de către operatorul paginii pe care vă aflați în acel moment). Vă rugăm să rețineți că setarea Flash Player pentru a restricționa sau limita acceptarea LSO-urilor Flash poate reduce sau împiedica funcționalitatea unor aplicații Flash, inclusiv, eventual, a aplicațiilor Flash utilizate în legătură cu site-ul sau cu conținutul nostru online.

Anumite informații sunt colectate de majoritatea browserelor sau în mod automat prin intermediul dispozitivului dvs., cum ar fi adresa MAC (Media Access Control), tipul de computer (Windows sau Macintosh), rezoluția ecranului, numele și versiunea sistemului de operare, producătorul și modelul dispozitivului, limba, precum și tipul și versiunea browserului de internet.

Este posibil să colectăm adresa dumneavoastră IP, care este un număr atribuit în mod automat de către furnizorul dumneavoastră de servicii de internet calculatorului pe care îl utilizați. O adresă IP poate fi identificată și înregistrată în mod automat în fișierele de jurnal ale serverului nostru ori de câte ori un utilizator accesează site-ul, împreună cu ora vizitei și pagina (paginile) vizitată(e). Colectarea adreselor IP este o practică obișnuită și este efectuată în mod automat de multe site-uri web, aplicații și alte servicii. Utilizăm adresele IP în scopuri precum calcularea nivelurilor de utilizare, pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor de server și pentru a administra Site-ul.

Atunci când descărcați și utilizați aplicațiile noastre mobile (fiecare, o "Aplicație"), este posibil să urmărim și să colectăm date de utilizare a Aplicației, cum ar fi data și ora la care Aplicația de pe dispozitivul dvs. accesează serverele noastre și ce informații și fișiere au fost descărcate în Aplicație pe baza numărului dispozitivului dvs.

Este posibil să colectăm locația fizică a dispozitivului dvs., de exemplu, prin utilizarea semnalelor de satelit, de turn de telefonie mobilă sau Wi-Fi. Putem utiliza locația fizică a dispozitivului dvs. pentru a vă oferi servicii și conținut personalizat bazat pe locație.

Informațiile pe care le furnizați, cum ar fi mijlocul de comunicare preferat, nu vă identifică personal decât dacă sunt combinate cu informațiile dumneavoastră personale.

Este posibil să agregăm informațiile personale. Informațiile agregate nu vă identifică personal pe dvs. sau pe oricare alt utilizator al site-ului (de exemplu, putem agrega informațiile personale pentru a calcula procentul de utilizatori care au un anumit prefix telefonic).

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE COLECTATE

TRAVELCARPATHIA S.R.L. poate utiliza informațiile dvs. personale:

Pentru a vă trimite informații despre TRAVELCARPATHIA S.R.L. sau despre partenerii TRAVELCARPATHIA S.R.L..

Pentru a vă personaliza interacțiunile cu TRAVELCARPATHIA S.R.L., cum ar fi personalizarea conținutului web și de e-mail în funcție de interesele dumneavoastră, trimiterea de solicitări de participare la evenimente în zona dumneavoastră și pentru a vă direcționa în alt mod conținutul și comunicările.

Pentru a răspunde la solicitări și pentru a vă îndeplini cererile, cum ar fi procesarea donațiilor, reînnoirea calității de membru sau trimiterea de informații despre un proiect, precum și pentru a furniza servicii de membru.

Pentru a vă trimite informații administrative, cum ar fi informații referitoare la site și modificări ale termenilor, condițiilor și politicilor de călătorie.

Pentru a vă permite să participați la tombole, concursuri și promoții similare și pentru a administra aceste activități. Unele dintre aceste activități au reguli suplimentare, care ar putea conține informații suplimentare despre modul în care utilizăm și dezvăluim informațiile dvs. personale.

Pentru a facilita funcționalitatea de partajare socială.

În scopuri interne, cum ar fi analiza datelor, audituri, monitorizarea și prevenirea fraudelor, dezvoltarea de noi produse și servicii, îmbunătățirea, îmbunătățirea sau modificarea site-urilor, identificarea tendințelor de utilizare, determinarea eficienței campaniilor noastre promoționale, precum și operarea și extinderea activităților noastre.

Informațiile dvs. personale pot fi dezvăluite:

 • Partenerilor noștri, furnizorilor noștri aprobați și furnizorilor de servicii ai acestora.
 • Furnizorilor noștri de servicii terți care furnizează servicii precum găzduirea site-ului web, analiza datelor, procesarea plăților, tehnologia informației și furnizarea de infrastructură conexă, servicii pentru clienți, livrarea de e-mailuri, audit și alte servicii similare.
 • Pentru sponsorii terți ai loteriilor, concursurilor și promoțiilor similare.
 • de către dumneavoastră, pe forumuri, chat, pagini de profil, bloguri și alte servicii în care puteți posta informații și materiale. Vă rugăm să rețineți că orice informație pe care o postați sau o dezvăluiți prin intermediul acestor servicii va deveni publică și poate fi disponibilă pentru utilizatorii site-ului și pentru publicul larg. Vă îndemnăm să fiți foarte atenți atunci când decideți să vă dezvăluiți informațiile personale sau orice alte informații pe Site.
 • Prietenilor dvs. asociați cu contul dvs. de social media, altor utilizatori ai site-ului și furnizorului contului dvs. de social media, în legătură cu activitatea dvs. de partajare socială, cum ar fi dacă vă conectați contul dvs. de social media la contul dvs. de pe site sau vă conectați la contul dvs. de pe site din contul dvs. de social media. Prin conectarea contului dvs. de Site și a contului dvs. de social media, ne autorizați să partajăm informații cu furnizorul contului dvs. de social media, cu prietenii asociați cu contul dvs. de social media și cu alți utilizatori ai site-ului web și înțelegeți că utilizarea informațiilor pe care le partajăm va fi guvernată de politica (politicile) de confidențialitate a (ale) destinatarilor. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. personale să fie partajate cu alți utilizatori sau cu furnizorul contului dvs. de social media, vă rugăm să nu vă conectați contul de social media cu contul dvs. de pe site și să nu participați la partajarea socială pe site.
 • către o terță parte în cazul reorganizării, fuziunii, vânzării, asocierii în participație, cesiunii, transferului sau altei cesiuni a tuturor sau a unei părți din operațiunile, activele sau acțiunile noastre (inclusiv în legătură cu orice procedură de faliment sau similară).

De asemenea, putem utiliza și divulga informațiile dvs. personale după cum considerăm că este necesar sau adecvat:

 1. în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv cu legile din afara țării dvs. de reședință;
 2. pentru a respecta procedurile legale;
 3. pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice și guvernamentale, inclusiv autorităților publice și guvernamentale din afara țării dvs. de reședință;
 4. pentru a pune în aplicare termenii și condițiile noastre;
 5. pentru a ne proteja operațiunile noastre sau pe cele ale oricăruia dintre afiliații noștri;
 6. pentru a ne proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea noastră și/sau a afiliaților noștri, a dvs. sau a altor persoane; și
 7. pentru a ne permite să aplicăm căile de atac disponibile sau să limităm daunele pe care le putem suferi.

CUM PUTEȚI CONTROLA COLECTAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ?

Setați-vă browserul web astfel încât să vă informeze atunci când sunt setate cookie-uri înainte ca acestea să fie stocate și refuzați orice solicitare de a seta cookie-uri și nu acceptați cookie-uri de la TRAVELCARPATHIA S.R.L.. Ștergeți toate cookie-urile TRAVELCARPATHIA S.R.L. de pe hard disk.

Nu furnizați informațiile dumneavoastră atunci când site-ul vă solicită acest lucru.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă alegeți să respingeți sau să ștergeți cookie-urile, capacitatea dumneavoastră de a naviga pe site poate fi limitată. În plus, în cazul în care alegeți să nu partajați informații, TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu va putea răspunde la solicitarea dumneavoastră de informații TRAVELCARPATHIA S.R.L., nu vă va putea înscrie la niciun fel de tombole sau concursuri, nu vă va putea facilita acțiunea prin intermediul Rețelei de acțiune a TRAVELCARPATHIA S.R.L. și nici nu vă va putea trimite cărți poștale online.

Dacă doriți să solicitați ca TRAVELCARPATHIA S.R.L. să nu împărtășească informațiile dvs. personale cu partenerii noștri terți și furnizorii de servicii în scopuri de marketing, vă rugăm să contactați numărul de telefon. +40 368 452 411 sau adresa de e-mail info@carpathia.org și solicitați reprezentantului nostru să marcheze înregistrarea dvs. ca "Fără schimb".

CUM PUTEȚI SĂ NU MAI PRIMIȚI COMUNICĂRI DE LA TRAVELCARPATHIA S.R.L.?

Dacă doriți să renunțați la primirea de conținut de la TRAVELCARPATHIA S.R.L., puteți:

Profitați de oportunitatea de a renunța la linkurile din partea de jos a e-mailurilor de marketing sau a buletinelor informative pe care TRAVELCARPATHIA S.R.L. vi le trimite.

Contactați-ne la următoarea adresă de e-mail a.boghiu@carpathia.org sau info@carpathia.org pentru a ne spune dacă nu doriți să primiți comunicări de la TRAVELCARPATHIA S.R.L..

COLECTEAZĂ TRAVELCARPATHIA S.R.L. INFORMAȚII DE LA COPII?

TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu colectează cu bună știință informații personale de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Site-ul nu se adresează copiilor cu vârsta sub 16 ani. În cazul în care TRAVELCARPATHIA S.R.L. află că a colectat informații personale de la un copil cu vârsta sub 16 ani fără acordul părinților, vom șterge informațiile respective cât mai repede posibil. Dacă credeți că am fi putut colecta informații personale de la un copil sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați.

SERVICII DE TERȚĂ PARTE

Această Politică de confidențialitate nu se referă la practicile de confidențialitate, de informare sau de altă natură ale terților, inclusiv ale terților care operează orice site sau serviciu către care site-ul are un link, și nu suntem responsabili pentru acestea. Includerea unui link pe Site nu implică aprobarea de către noi a site-ului sau a serviciului legat. În plus, nu suntem responsabili pentru practicile de colectare, utilizare, dezvăluire sau securitate a informațiilor (inclusiv practicile de securitate a datelor) ale altor organizații, cum ar fi Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM sau orice alt dezvoltator de aplicații, furnizor de aplicații, furnizor de platforme de social media, furnizor de sisteme de operare, furnizor de servicii wireless sau producător de dispozitive.

MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

TRAVELCARPATHIA S.R.L. poate, din când în când și la discreția sa, să modifice această politică de confidențialitate. Orice modificare a prezentei Politici de confidențialitate va intra în vigoare în momentul în care vom publica Politica de confidențialitate revizuită pe site. Utilizarea în continuare a Site-ului în urma acestor modificări înseamnă că acceptați Politica de confidențialitate revizuită.

SECURITATE

Încercăm să folosim măsuri organizatorice, tehnice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile personale în cadrul organizației noastre. Din păcate, niciun sistem de transmitere sau stocare a datelor nu poate fi garantat ca fiind 100% sigur. Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dvs. cu noi nu mai este sigură, vă rugăm să ne notificați imediat în conformitate cu secțiunea "Întrebări/Informații de contact" de mai jos.

TRANSFER TRANSFRONTALIER

Site-ul este controlat și operat de noi din România și nu este destinat să ne supună legilor sau jurisdicției niciunui stat, țară sau teritoriu, altul decât cel al României. Informațiile dvs. personale pot fi stocate și procesate în orice țară în care avem facilități sau în care angajăm furnizori de servicii și, prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu transferul de informații în țări din afara țării dvs. de reședință, inclusiv România, care pot avea reguli de protecție a datelor diferite de cele din țara dvs. de reședință.

SITE-URI WEB SUPLIMENTARE CARE FAC OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta politică de confidențialitate se aplică următoarelor site-uri web și tuturor subdomeniilor asociate:

ÎNTREBĂRI/INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să vizitați secțiunea "Contact" a site-ului, unde puteți trimite o întrebare și primi asistență din partea unui reprezentant al serviciilor pentru membri TRAVELCARPATHIA S.R.L.. De asemenea, puteți trimite o scrisoare la adresa:

TRAVELCARPATHIA S.R.L. 
Calea Feldioarei nr.27, camera 11, 500471,  Municipiul Brașov
Județul Brașov, România.